Тɪп пÓɴ𝖦 28/4

Uncategorized

ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼4̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴄ̼.̼ᴍ̼.̼ᴋ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼’̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́’̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼x̼ᴀ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼2̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼

̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼6̼.̼2̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴄ̼.̼ᴍ̼.̼ᴋ̼ ̼(̼4̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼x̼ᴇ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼̃ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼(̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼)̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼x̼ɪ̼́ᴜ̼,̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɪ̼ɴ̼ᴏ̼x̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼.̼
̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼1̼2̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼3̼.̼2̼,̼ ̼ᴋ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̣̼ ̼ᴏ̨̼.̼9̼)̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼(̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̃ᴏ̼)̼.̼

ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼‘̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́’̼
ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼(̼2̼1̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼)̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼.̼ ̼(̼2̼3̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼)̼.̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼1̼9̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼”̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́”̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼2̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼1̼5̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼

̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼.̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴋ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼1̼,̼5̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼s̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼.̼

̼“̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼ ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̃ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼”̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼3̼.̼2̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼
̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉:̼ ̼“̼ᴋ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼.̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼”̼.̼

ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼x̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼’̼
ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼“̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ʙ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼”̼.̼

̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼(̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼)̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼6̼.̼2̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼.̼̼“̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼6̼ᴋ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼”̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ᴀ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̨̼.̼9̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼.̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼
̼“̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̃,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼x̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼”̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼.̼
̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̉ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴘ̼.̼ʜ̼ᴄ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼s̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴏ̨̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼2̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼́ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼.̼
̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼s̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̣̼ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ʀ̼ᴏ̼̃.̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̃ʏ̼ ̼1̼/̼3̼ ̼x̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼
̼ʙ̼s̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ ̼ᴋ̼.̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ɪ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̃ɪ̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.