A̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼.̼i̼.̼ế̼.̼p̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼:̼ ̼”̼N̼ó̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼h̼ớ̼ ̼h̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼i̼a̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼

Uncategorized

L̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼ã̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼.̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼“̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼


̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼4̼/̼4̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼G̼ã̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼.̼C̼h̼ị̼ ̼g̼à̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ề̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼a̼o̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼b̼i̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼t̼ ̼m̼u̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼g̼ã̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼.̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼

̼V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼L̼a̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼…̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼á̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼”̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼.̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

̼C̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼á̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼ ̼h̼è̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ể̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼è̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼
̼*̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.