B̼i̼ ̼K̼ị̼c̼h̼ ̼Ậ̼p̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼S̼a̼u̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼C̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ĩ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼Đ̼ế̼m̼ ̼S̼ự̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼T̼ừ̼n̼g̼ ̼N̼g̼à̼y̼,̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼D̼ự̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼G̼á̼c̼ ̼L̼ạ̼i̼

Uncategorized

Ch̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼
̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼
̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼n̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼”̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼ử̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

̼H̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼6̼5̼ ̼k̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼b̼á̼t̼ ̼t̼ô̼ ̼ú̼p̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼
̼”̼U̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼è̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼,̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ở̼ ̼t̼o̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼K̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼p̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ậ̼t̼

B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼)̼.̼
̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼T̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼o̼á̼c̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ô̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼à̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ấ̼n̼ ̼n̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ệ̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼”̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼T̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼:̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼ổ̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼3̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼

̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼í̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼.̼

G̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ế̼m̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼ậ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼.̼.̼
̼Q̼u̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼x̼ạ̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼u̼y̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼”̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼”̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

B̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
̼”̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.

̼B̼ố̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼i̼ê̼m̼ ̼k̼h̼ớ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼9̼0̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼đ̼o̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼b̼ã̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼
̼C̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼m̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼

̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼o̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼i̼ ̼l̼a̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼é̼o̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼ù̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼”̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼.̼ ̼

B̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼
̼M̼ọ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼

̼1̼.̼ ̼M̼ã̼ ̼s̼ố̼ ̼4̼4̼6̼3̼:̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼à̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼
̼Đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼:̼ ̼0̼3̼3̼7̼2̼2̼3̼8̼0̼2̼ ̼(̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼)̼
̼S̼ố̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼:̼ ̼5̼1̼0̼1̼0̼0̼0̼2̼6̼6̼8̼1̼0̼0̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼B̼I̼D̼V̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼T̼K̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼C̼ú̼c̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼ệ̼u̼)̼

Post Views: 24

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.