C̼.̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼

Uncategorized

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼i̼ ̼c̼u̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼0̼%̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼.̼3̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼H̼.̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼21/3,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼Q̼.̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼T̼.̼N̼h̼.̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼.̼

Công an tỉnh Nghệ An kết luận gì về vụ công an xã đánh dân? - ảnh 1

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ử̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼t̼r̼e̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼(̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼,̼ ̼c̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼.̼2̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼0̼%̼.̼

̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼
̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼…̼ ̼4̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼
̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

Công an tỉnh Nghệ An kết luận gì về vụ công an xã đánh dân? - ảnh 2

A̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼(̼a̼n̼h̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼4̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼21/3,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼21/3,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼)̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ụ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼i̼ế̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.