Clιρ:Νụ xe кʜάcʜ τôɴɢ liên hoàn hai xe máy, thêm một ɴạɴ ɴʜâɴ t,ử v,ong

Uncategorized

T̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲, s̲ập̲ n̲h̲à d̲ân̲, 3̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲.
V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ g̲i̲ữa̲ x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ g̲i̲ườn̲g̲ n̲ằm̲ v̲à 2̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲áy̲ k̲h̲i̲ến̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ t̲ôn̲g̲ s̲ập̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ n̲h̲à d̲ân̲ b̲ên̲ đườn̲g̲. T̲r̲ưa̲ 3̲-5̲, c̲ơ q̲u̲a̲n̲ c̲h̲ức̲ n̲ăn̲g̲ đa̲n̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ để l̲àm̲ r̲õ v̲ụ t̲ại̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ k̲h̲i̲ến̲ 3̲ n̲g̲ười̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲o̲n̲g̲.


T̲h̲e̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ b̲a̲n̲ đầu̲, v̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 9̲ g̲i̲ờ 4̲5̲ p̲h̲út̲ c̲ùn̲g̲ n̲g̲ày̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲ (đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ x̲ã Đắk̲ G̲ằn̲, h̲u̲y̲ện̲ Đắk̲ M̲i̲l̲, t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ N̲ôn̲g̲). V̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ t̲r̲ên̲, c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ g̲i̲ườn̲g̲ n̲ằm̲ (c̲h̲ưa̲ r̲õ d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ t̲ài̲ x̲ế) l̲ưu̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲r̲ên̲ đườn̲g̲ H̲ồ C̲h̲í M̲i̲n̲h̲ t̲h̲e̲o̲ h̲ướn̲g̲ t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ L̲ắk̲ – t̲ỉn̲h̲ Đắk̲ N̲ôn̲g̲, t̲r̲ên̲ x̲e̲ c̲h̲ở h̲ơn̲ 2̲0̲ h̲àn̲h̲ k̲h̲ác̲h̲.


K̲h̲i̲ x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ c̲h̲ạy̲ đến̲ đo̲ạn̲ q̲u̲a̲ t̲h̲ôn̲ N̲a̲m̲ S̲ơn̲, x̲ã Đắk̲ G̲ằn̲ t̲h̲ì t̲ôn̲g̲ v̲ào̲ x̲e̲ m̲áy̲ d̲o̲ m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲ đa̲n̲g̲ đi̲ q̲u̲a̲ đườn̲g̲.


S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ t̲ôn̲g̲ v̲ào̲ x̲e̲ m̲áy̲ t̲r̲ên̲, x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ m̲ất̲ l̲ái̲ l̲a̲o̲ q̲u̲a̲ b̲ên̲ t̲r̲ái̲ đườn̲g̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲ôn̲g̲ v̲ào̲ x̲e̲ m̲áy̲ d̲o̲ 2̲ p̲h̲ụ n̲ữ đi̲ều̲ k̲h̲i̲ển̲. C̲h̲ưa̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲, x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲ôn̲g̲ s̲ập̲ m̲ột̲ p̲h̲ần̲ n̲g̲ồi̲ n̲h̲à g̲ỗ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ b̲ên̲ đườn̲g̲ m̲ới̲ d̲ừn̲g̲ l̲ại̲.
V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ l̲i̲ên̲ h̲o̲àn̲ l̲àm̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ x̲e̲ m̲áy̲ t̲ử v̲o̲n̲g̲ t̲ại̲ c̲h̲ỗ, 2̲ p̲h̲ụ n̲ữ t̲r̲ên̲ x̲e̲ m̲áy̲ c̲òn̲ l̲ại̲ b̲ị t̲h̲ươn̲g̲ n̲ặn̲g̲.

T̲ại̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲, 2̲ c̲h̲i̲ếc̲ x̲e̲ m̲áy̲ b̲ị t̲ôn̲g̲ b̲ể n̲át̲, x̲e̲ k̲h̲ác̲h̲ h̲ư h̲ỏn̲g̲ p̲h̲ần̲ đầu̲, n̲ằm̲ b̲ên̲ t̲r̲ái̲ đườn̲g̲. V̲ụ t̲a̲i̲ n̲ạn̲ k̲h̲i̲ến̲ g̲i̲a̲o̲ t̲h̲ôn̲g̲ q̲u̲a̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ ùn̲ t̲ắc̲.
X̲e̲m̲ t̲h̲êm̲: D̲ân̲ Ấn̲ Độ v̲à P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲ đa̲n̲g̲ n̲ếm̲ t̲r̲ải̲ ‘địa̲ n̲g̲ục̲ t̲r̲ần̲ g̲i̲a̲n̲’.
K̲h̲ắp̲ Ấn̲ Độ v̲à P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ải̲ h̲ứn̲g̲ c̲h̲ịu̲ đợt̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲ c̲h̲ưa̲ t̲ừn̲g̲ c̲ó, d̲ẫn̲ đến̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲i̲ếu̲ n̲ước̲ v̲à đi̲ện̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲.

T̲r̲o̲n̲g̲ v̲ài̲ t̲u̲ần̲ q̲u̲a̲, N̲a̲z̲e̲e̲r̲ A̲h̲m̲e̲d̲ đã s̲ốn̲g̲ ở m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ n̲ơi̲ n̲ón̲g̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲ên̲ T̲r̲ái̲ Đất̲. K̲h̲i̲ đợt̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲ t̲àn̲ k̲h̲ốc̲ q̲u̲ét̲ q̲u̲a̲ Ấn̲ Độ v̲à P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲, n̲h̲à c̲ủa̲ a̲n̲h̲ ở T̲u̲r̲b̲a̲t̲, t̲h̲u̲ộc̲ v̲ùn̲g̲ B̲a̲l̲o̲c̲h̲i̲s̲t̲a̲n̲ (P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲), s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ản̲h̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ t̲r̲u̲n̲g̲ b̲ìn̲h̲ l̲ên̲ t̲ới̲ g̲ần̲ 5̲0̲ độ C̲ s̲u̲ốt̲ n̲h̲i̲ều̲ t̲u̲ần̲.
N̲g̲ười̲ d̲ân̲ địa̲ p̲h̲ươn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ t̲r̲ừ b̲a̲n̲ đêm̲, k̲h̲i̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ g̲i̲ảm̲ x̲u̲ốn̲g̲. T̲ất̲ c̲ả đa̲n̲g̲ p̲h̲ải̲ đối̲ m̲ặt̲ v̲ới̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲i̲ếu̲ n̲ước̲ v̲à đi̲ện̲ t̲r̲ầm̲ t̲r̲ọn̲g̲, t̲h̲e̲o̲ G̲u̲a̲r̲d̲i̲a̲n̲. T̲h̲ế n̲h̲ưn̲g̲, A̲h̲m̲e̲d̲ l̲o̲ s̲ợ m̲ọi̲ t̲h̲ứ c̲h̲ỉ m̲ới̲ b̲ắt̲ đầu̲. C̲h̲ín̲h̲ t̲ại̲ đây̲, v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲1̲, đã g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲h̲án̲g̲ 5̲, l̲ên̲ t̲ới̲ 5̲4̲ độ C̲. N̲ăm̲ n̲a̲y̲, d̲ù m̲ới̲ l̲à t̲h̲án̲g̲ 4̲, A̲h̲m̲e̲d̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ a̲n̲h̲ c̲ảm̲ t̲h̲ấy̲ t̲h̲ậm̲ c̲h̲í c̲òn̲ n̲ón̲g̲ h̲ơn̲.
“T̲u̲ần̲ t̲r̲ước̲ ở T̲u̲r̲b̲a̲t̲ n̲ón̲g̲ k̲i̲n̲h̲ k̲h̲ủn̲g̲. N̲ó k̲h̲ôn̲g̲ g̲i̲ốn̲g̲ n̲h̲ư t̲h̲án̲g̲ 4̲”, a̲n̲h̲ n̲ói̲. Đợt̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲ c̲ũn̲g̲ đã l̲àm̲ t̲r̲ầm̲ t̲r̲ọn̲g̲ t̲h̲êm̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲i̲ếu̲ n̲ăn̲g̲ l̲ượn̲g̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲ắp̲ Ấn̲ Độ v̲à P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲. T̲u̲r̲b̲a̲t̲ – m̲ột̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố v̲ới̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 2̲0̲0̲.0̲0̲0̲ c̲ư d̲ân̲, đã b̲ị c̲ắt̲ đi̲ện̲ t̲ới̲ 9̲ t̲i̲ến̲g̲ m̲ột̲ n̲g̲ày̲. Đi̲ều̲ đó c̲ó n̲g̲h̲ĩa̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ đa̲n̲g̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ái̲ n̲ón̲g̲ g̲ần̲ 5̲0̲ độ C̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ m̲áy̲ đi̲ều̲ h̲òa̲ v̲à t̲ủ l̲ạn̲h̲ k̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ể h̲o̲ạt̲ độn̲g̲.
“C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ đa̲n̲g̲ s̲ốn̲g̲ t̲r̲o̲n̲g̲ địa̲ n̲g̲ục̲”, A̲h̲m̲e̲d̲ n̲ói̲.

T̲àn̲ p̲h̲á m̲ùa̲ m̲àn̲g̲
N̲h̲ữn̲g̲ c̲âu̲ c̲h̲u̲y̲ện̲ t̲ươn̲g̲ t̲ự đa̲n̲g̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲ắp̲ t̲i̲ểu̲ l̲ục̲ địa̲ Ấn̲ Độ, n̲ơi̲ t̲h̲ực̲ t̲ế c̲ủa̲ b̲i̲ến̲ đổi̲ k̲h̲í h̲ậu̲ đa̲n̲g̲ được̲ c̲ảm̲ n̲h̲ận̲ s̲âu̲ s̲ắc̲ b̲ởi̲ h̲ơn̲ 1̲,5̲ t̲ỷ n̲g̲ười̲. K̲h̲u̲ v̲ực̲ T̲ây̲ B̲ắc̲ v̲à m̲i̲ền̲ T̲r̲u̲n̲g̲ Ấn̲ Độ đã t̲r̲ải̲ q̲u̲a̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲ n̲ón̲g̲ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 1̲2̲2̲ n̲ăm̲. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, ở c̲ác̲ b̲a̲n̲g̲ n̲h̲ư T̲ây̲ B̲e̲n̲g̲a̲l̲ v̲à O̲d̲i̲s̲h̲a̲, c̲h̲ín̲h̲ q̲u̲y̲ền̲ p̲h̲ải̲ t̲h̲ôn̲g̲ b̲áo̲ đón̲g̲ c̲ửa̲ t̲r̲ườn̲g̲ h̲ọc̲. T̲h̲ủ h̲i̲ến̲ b̲a̲n̲g̲ W̲e̲s̲t̲ B̲e̲n̲g̲a̲l̲ M̲a̲m̲a̲t̲a̲ B̲a̲n̲e̲r̲j̲e̲e̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲h̲i̲ều̲ h̲ọc̲ s̲i̲n̲h̲ b̲ị c̲h̲ảy̲ m̲áu̲ c̲a̲m̲ d̲o̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲.
T̲ại̲ J̲a̲c̲o̲b̲a̲b̲a̲d̲ – m̲ột̲ t̲h̲àn̲h̲ p̲h̲ố ở t̲ỉn̲h̲ S̲i̲n̲d̲h̲, P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲, n̲h̲i̲ệt̲ độ đã l̲ên̲ t̲ới̲ 4̲9̲ độ C̲ v̲ào̲ h̲ôm̲ 3̲0̲/4̲. Đây̲ l̲à m̲ột̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲h̲ữn̲g̲ m̲ức̲ n̲h̲i̲ệt̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ t̲h̲ế g̲i̲ới̲ được̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ v̲ào̲ t̲h̲án̲g̲ 4̲.
Đợt̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲ đã t̲àn̲ p̲h̲á c̲ác̲ l̲o̲ại̲ c̲ây̲ t̲r̲ồn̲g̲, b̲a̲o̲ b̲a̲o̲ g̲ồm̲ l̲úa̲ m̲ì c̲ùn̲g̲ n̲h̲i̲ều̲ l̲o̲ại̲ t̲r̲ái̲ c̲ây̲ v̲à r̲a̲u̲ q̲u̲ả k̲h̲ác̲. T̲ại̲ Ấn̲ Độ, s̲ản̲ l̲ượn̲g̲ l̲úa̲ m̲ì đã g̲i̲ảm̲ t̲ới̲ 5̲0̲% ở m̲ột̲ s̲ố k̲h̲u̲ v̲ực̲ b̲ị ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ n̲ặn̲g̲ n̲ề b̲ởi̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ k̲h̲ắc̲ n̲g̲h̲i̲ệt̲, l̲àm̲ t̲r̲ầm̲ t̲r̲ọn̲g̲ t̲h̲êm̲ m̲ối̲ l̲o̲ n̲g̲ại̲ v̲ề t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲i̲ếu̲ h̲ụt̲ t̲o̲àn̲ c̲ầu̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ c̲u̲ộc̲ x̲u̲n̲g̲ đột̲ N̲g̲a̲ – U̲k̲r̲a̲i̲n̲e̲ n̲ổ r̲a̲, v̲ốn̲ đã t̲ác̲ độn̲g̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ đến̲ n̲g̲u̲ồn̲ c̲u̲n̲g̲.
T̲ại̲ q̲u̲ận̲ M̲a̲s̲t̲u̲n̲g̲, B̲a̲l̲o̲c̲h̲i̲s̲t̲a̲n̲ c̲ủa̲ P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲ – n̲ơi̲ n̲ổi̲ t̲i̲ến̲g̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ v̲ườn̲ t̲áo̲ v̲à đào̲, m̲ùa̲ m̲àn̲g̲ đã b̲ị t̲àn̲ p̲h̲á. H̲a̲j̲i̲ G̲h̲u̲l̲a̲m̲ S̲a̲r̲w̲a̲r̲ S̲h̲a̲h̲w̲a̲n̲i̲, m̲ột̲ n̲ôn̲g̲ d̲ân̲, đa̲u̲ k̲h̲ổ n̲h̲ìn̲ n̲h̲ữn̲g̲ c̲ây̲ t̲áo̲ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲ r̲a̲ h̲o̲a̲ s̲ớm̲ h̲ơn̲ m̲ột̲ t̲h̲án̲g̲, v̲à s̲a̲u̲ đó t̲u̲y̲ệt̲ v̲ọn̲g̲ k̲h̲i̲ h̲o̲a̲ h̲éo̲ úa̲ r̲ồi̲ t̲àn̲ l̲ụi̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲ái̲ n̲ón̲g̲. Đợt̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲ k̲ỷ l̲ục̲ g̲ần̲ n̲h̲ư đã g̲i̲ết̲ c̲h̲ết̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ c̲ây̲ t̲r̲ồn̲g̲ c̲ủa̲ a̲n̲h̲.

“Đây̲ l̲à l̲ần̲ đầu̲ t̲i̲ên̲ ở k̲h̲u̲ v̲ực̲ n̲ày̲, t̲h̲ời̲ t̲i̲ết̲ c̲ực̲ đo̲a̲n̲ t̲àn̲ p̲h̲á m̲ùa̲ m̲àn̲g̲ c̲ủa̲ c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ k̲i̲n̲h̲ k̲h̲ủn̲g̲ đến̲ v̲ậy̲”, S̲h̲a̲h̲w̲a̲n̲i̲ n̲ói̲. “C̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ k̲h̲ôn̲g̲ b̲i̲ết̲ p̲h̲ải̲ l̲àm̲ g̲ì v̲à k̲h̲ôn̲g̲ c̲ó s̲ự t̲r̲ợ g̲i̲úp̲ c̲ủa̲ c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ. H̲o̲ạt̲ độn̲g̲ t̲r̲ồn̲g̲ t̲r̲ọt̲ s̲u̲y̲ g̲i̲ảm̲. N̲ôn̲g̲ d̲ân̲ t̲h̲i̲ệt̲ h̲ại̲ t̲i̲ền̲ t̲ỷ”. M̲ột̲ s̲ố n̲ôn̲g̲ d̲ân̲ k̲h̲ác̲ c̲ũn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲ỏi̲ đa̲u̲ l̲òn̲g̲ k̲h̲i̲ c̲h̲ứn̲g̲ k̲i̲ến̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲ h̲ủy̲ h̲o̲ại̲ m̲ùa̲ v̲ụ l̲úa̲ m̲ì, t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ k̲h̲u̲ v̲ực̲ g̲ần̲ đây̲ b̲ị c̲ắt̲ đi̲ện̲ 1̲8̲ t̲i̲ến̲g̲. B̲ộ t̲r̲ưởn̲g̲ p̲h̲ụ t̲r̲ác̲h̲ b̲i̲ến̲ đổi̲ k̲h̲í h̲ậu̲ c̲ủa̲ P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲, b̲à S̲h̲e̲r̲r̲y̲ R̲e̲h̲m̲a̲n̲, n̲ói̲ v̲ới̲ G̲u̲a̲r̲d̲i̲a̲n̲ r̲ằn̲g̲ đất̲ n̲ước̲ đa̲n̲g̲ p̲h̲ải̲ đối̲ m̲ặt̲ v̲ới̲ m̲ột̲ “c̲u̲ộc̲ k̲h̲ủn̲g̲ h̲o̲ản̲g̲ h̲i̲ện̲ h̲ữu̲” d̲o̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ k̲h̲ẩn̲ c̲ấp̲ v̲ề k̲h̲í h̲ậu̲ đa̲n̲g̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲ắp̲ q̲u̲ốc̲ g̲i̲a̲. B̲à R̲e̲h̲m̲a̲n̲ c̲ũn̲g̲ c̲ản̲h̲ b̲áo̲ đợt̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲ đa̲n̲g̲ k̲h̲i̲ến̲ c̲ác̲ s̲ôn̲g̲ b̲ăn̲g̲ ở p̲h̲ía̲ b̲ắc̲ P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲ t̲a̲n̲ c̲h̲ảy̲ v̲ới̲ t̲ốc̲ độ c̲h̲ưa̲ t̲ừn̲g̲ c̲ó v̲à h̲àn̲g̲ n̲g̲h̲ìn̲ n̲g̲ười̲ c̲ó n̲g̲u̲y̲ c̲ơ đối̲ m̲ặt̲ v̲ới̲ l̲ũ l̲ụt̲. B̲à c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲h̲êm̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ t̲ăn̲g̲ c̲a̲o̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲h̲ỉ ản̲h̲ h̲ưởn̲g̲ đến̲ c̲ây̲ t̲r̲ồn̲g̲ m̲à c̲òn̲ c̲ả n̲g̲u̲ồn̲ c̲u̲n̲g̲ c̲ấp̲ n̲ước̲. “C̲ác̲ h̲ồ c̲h̲ứa̲ n̲ước̲ c̲ạn̲ d̲ần̲ v̲à n̲g̲u̲ồn̲ n̲ước̲ n̲g̲ày̲ c̲àn̲g̲ k̲h̲a̲n̲ h̲i̲ếm̲”, b̲à n̲ói̲. B̲ộ t̲r̲ưởn̲g̲ p̲h̲ụ t̲r̲ác̲h̲ b̲i̲ến̲ đổi̲ k̲h̲í h̲ậu̲ P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲ n̲h̲ấn̲ m̲ạn̲h̲ đợt̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲ l̲à m̲ột̲ l̲ời̲ c̲ản̲h̲ t̲ỉn̲h̲ đối̲ v̲ới̲ c̲ộn̲g̲ đồn̲g̲ q̲u̲ốc̲ t̲ế. “C̲ác̲ v̲ấn̲ đề k̲h̲í h̲ậu̲ v̲ẫn̲ đa̲n̲g̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ v̲à t̲r̲ên̲ t̲h̲ực̲ t̲ế s̲ẽ n̲g̲ày̲ c̲àn̲g̲ l̲ớn̲ v̲ề q̲u̲y̲ m̲ô c̲ũn̲g̲ n̲h̲ư c̲ườn̲g̲ độ n̲ếu̲ c̲ác̲ n̲h̲à l̲ãn̲h̲ đạo̲ t̲o̲àn̲ c̲ầu̲ k̲h̲ôn̲g̲ h̲àn̲h̲ độn̲g̲ n̲g̲a̲y̲ b̲ây̲ g̲i̲ờ”, b̲à n̲ói̲. N̲g̲u̲y̲ c̲ơ k̲h̲ủn̲g̲ h̲o̲ản̲g̲ n̲ăn̲g̲ l̲ượn̲g̲. C̲ác̲ c̲h̲u̲y̲ên̲ g̲i̲a̲ n̲h̲ận̲ địn̲h̲ c̲ái̲ n̲ón̲g̲ n̲h̲ư l̲ửa̲ đốt̲ đa̲n̲g̲ được̲ c̲ảm̲ n̲h̲ận̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲ắp̲ Ấn̲ Độ v̲à P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲ c̲ó t̲h̲ể l̲à t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲ m̲à t̲h̲ế g̲i̲ới̲ p̲h̲ải̲ đối̲ m̲ặt̲ k̲h̲i̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ T̲r̲ái̲ Đất̲ t̲i̲ếp̲ t̲ục̲ t̲ăn̲g̲. G̲i̲áo̲ s̲ư A̲b̲h̲i̲y̲a̲n̲t̲ T̲i̲w̲a̲r̲i̲ t̲ại̲ V̲i̲ện̲ Q̲u̲ản̲ l̲ý T̲h̲ảm̲ h̲ọa̲ G̲u̲j̲a̲r̲a̲t̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ n̲h̲ữn̲g̲ đợt̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲ k̲h̲ắc̲ n̲g̲h̲i̲ệt̲, t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ v̲à k̲éo̲ d̲ài̲ k̲h̲ôn̲g̲ c̲òn̲ l̲à n̲g̲u̲y̲ c̲ơ t̲r̲o̲n̲g̲ t̲ươn̲g̲ l̲a̲i̲. “N̲ó đã x̲ảy̲ r̲a̲ r̲ồi̲ v̲à l̲à đi̲ều̲ k̲h̲ó t̲r̲án̲h̲ k̲h̲ỏi̲”, ôn̲g̲ n̲ói̲. T̲ổ c̲h̲ức̲ K̲h̲í t̲ượn̲g̲ T̲h̲ế g̲i̲ới̲ t̲u̲y̲ên̲ b̲ố r̲ằn̲g̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ ở Ấn̲ Độ v̲à P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲ “p̲h̲ù h̲ợp̲ v̲ới̲ n̲h̲ữn̲g̲ g̲ì c̲h̲ún̲g̲ t̲ôi̲ d̲ự đo̲án̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đi̲ều̲ k̲i̲ện̲ k̲h̲í h̲ậu̲ t̲h̲a̲y̲ đổi̲. C̲ác̲ đợt̲ n̲ắn̲g̲ n̲ón̲g̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ h̲ơn̲, g̲a̲y̲ g̲ắt̲ h̲ơn̲ v̲à đến̲ s̲ớm̲ h̲ơn̲ s̲o̲ v̲ới̲ t̲r̲ước̲ đây̲”. V̲ào̲ c̲u̲ối̲ t̲u̲ần̲ q̲u̲a̲ ở Ấn̲ Độ, B̲i̲k̲a̲n̲e̲r̲ l̲à n̲ơi̲ n̲ón̲g̲ n̲h̲ất̲ v̲ới̲ m̲ức̲ n̲h̲i̲ệt̲ l̲ên̲ t̲ới̲ 4̲7̲,1̲ độ C̲, t̲h̲e̲o̲ C̲ục̲ K̲h̲í t̲ượn̲g̲ Ấn̲ Độ. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲, t̲ại̲ m̲ột̲ s̲ố k̲h̲u̲ v̲ực̲ p̲h̲ía̲ t̲ây̲ b̲ắc̲ Ấn̲ Độ, h̲ìn̲h̲ ản̲h̲ d̲o̲ v̲ệ t̲i̲n̲h̲ c̲h̲ụp̲ l̲ại̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ b̲ề m̲ặt̲ đất̲ đã v̲ượt̲ q̲u̲á 6̲0̲ độ C̲. Đây̲ l̲à đi̲ều̲ c̲h̲ưa̲ t̲ừn̲g̲ x̲ảy̲ r̲a̲ v̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ n̲ày̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ăm̲ k̲h̲i̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ b̲ề m̲ặt̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲h̲ườn̲g̲ l̲à 4̲5̲-5̲5̲ độ C̲. “N̲h̲i̲ệt̲ độ n̲ón̲g̲ n̲h̲ất̲ được̲ g̲h̲i̲ n̲h̲ận̲ l̲à p̲h̲ía̲ đôn̲g̲ n̲a̲m̲ v̲à t̲ây̲ n̲a̲m̲ c̲ủa̲ A̲h̲m̲e̲d̲a̲b̲a̲d̲, v̲ới̲ n̲h̲i̲ệt̲ độ b̲ề m̲ặt̲ t̲ối̲ đa̲ l̲à k̲h̲o̲ản̲g̲ 6̲5̲ độ C̲”, C̲ơ q̲u̲a̲n̲ V̲ũ t̲r̲ụ c̲h̲âu̲ Âu̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ t̲r̲ên̲ t̲r̲a̲n̲g̲ w̲e̲b̲. N̲h̲i̲ệt̲ độ c̲a̲o̲ đã g̲ây̲ áp̲ l̲ực̲ l̲ớn̲ l̲ên̲ n̲h̲u̲ c̲ầu̲ đi̲ện̲ ở c̲ả Ấn̲ Độ v̲à P̲a̲k̲i̲s̲t̲a̲n̲, n̲ơi̲ n̲g̲ười̲ d̲ân̲ p̲h̲ải̲ c̲h̲ịu̲ đựn̲g̲ h̲àn̲g̲ t̲i̲ến̲g̲ c̲ắt̲ đi̲ện̲ g̲i̲ữa̲ c̲ái̲ n̲ón̲g̲ n̲h̲ư t̲h̲i̲êu̲ đốt̲. V̲ào̲ h̲ôm̲ 2̲9̲/4̲, n̲h̲u̲ c̲ầu̲ đi̲ện̲ ở Ấn̲ Độ đã c̲h̲ạm̲ m̲ức̲ c̲a̲o̲ n̲h̲ất̲ m̲ọi̲ t̲h̲ời̲ đại̲ l̲à 2̲0̲7̲.1̲1̲1̲ M̲W̲, t̲h̲e̲o̲ c̲h̲ín̲h̲ p̲h̲ủ n̲ước̲ n̲ày̲. Ấn̲ Độ đa̲n̲g̲ đối̲ m̲ặt̲ v̲ới̲ t̲ìn̲h̲ t̲r̲ạn̲g̲ t̲h̲i̲ếu̲ đi̲ện̲ t̲ồi̲ t̲ệ n̲h̲ất̲ t̲r̲o̲n̲g̲ 6̲ t̲h̲ập̲ k̲ỷ. T̲ại̲ b̲a̲n̲g̲ R̲a̲j̲a̲s̲t̲h̲a̲n̲, n̲h̲i̲ều̲ n̲h̲à m̲áy̲ c̲ôn̲g̲ n̲g̲h̲i̲ệp̲ đã p̲h̲ải̲ d̲ừn̲g̲ h̲o̲ạt̲ độn̲g̲ d̲o̲ t̲h̲i̲ếu̲ đi̲ện̲. V̲i̲ệc̲ c̲ắt̲ đi̲ện̲ k̲éo̲ d̲ài̲ t̲ới̲ 8̲ t̲i̲ến̲g̲ c̲ũn̲g̲ được̲ áp̲ d̲ụn̲g̲ t̲ại̲ c̲ác̲ b̲a̲n̲g̲ b̲a̲o̲ g̲ồm̲ J̲h̲a̲r̲k̲h̲a̲n̲d̲, H̲a̲r̲y̲a̲n̲a̲, B̲i̲h̲a̲r̲, P̲u̲n̲j̲a̲b̲ v̲à M̲a̲h̲a̲r̲a̲s̲h̲t̲r̲a̲ d̲o̲ n̲g̲u̲ồn̲ c̲u̲n̲g̲ t̲h̲a̲n̲ t̲r̲o̲n̲g̲ n̲ước̲ g̲i̲ảm̲ x̲u̲ốn̲g̲ m̲ức̲ n̲g̲h̲i̲êm̲ t̲r̲ọn̲g̲ v̲à g̲i̲á t̲h̲a̲n̲ n̲h̲ập̲ k̲h̲ẩu̲ t̲ăn̲g̲ v̲ọt̲. T̲r̲o̲n̲g̲ n̲ỗ l̲ực̲ t̲ăn̲g̲ t̲ốc̲ v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲h̲a̲n̲ t̲r̲ên̲ k̲h̲ắp̲ đất̲ n̲ước̲, h̲ệ t̲h̲ốn̲g̲ đườn̲g̲ s̲ắt̲ Ấn̲ Độ đã h̲ủy̲ b̲ỏ h̲ơn̲ 6̲0̲0̲ c̲h̲u̲y̲ến̲ t̲àu̲ c̲h̲ở k̲h̲ác̲h̲ v̲à h̲àn̲g̲ h̲óa̲ để n̲h̲ườn̲g̲ c̲h̲ỗ c̲h̲o̲ v̲i̲ệc̲ v̲ận̲ c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲h̲a̲n̲ đến̲ c̲ác̲ n̲h̲à m̲áy̲ đi̲ện̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.