PGS Ngô Minh Xuân

Uncategorized

‘̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼a̼o̼’̼

̼P̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼2,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼.̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼H̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼(̼Đ̼H̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼”̼s̼ố̼n̼g̼”̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼(̼t̼h̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼à̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼”̼b̼ù̼”̼ ̼h̼ệ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼à̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼
̼”̼P̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼%̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ẻ̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼â̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼ỹ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼.̼


̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼h̼ả̼i̼.̼

̼”̼T̼h̼ử̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼a̼y̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼
V̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼”̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼R̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼8̼-̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼T̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼

̼P̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼r̼ẻ̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼.̼
̼D̼ù̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ủ̼”̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼”̼L̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼4̼-̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼/̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼ ̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼Y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼30̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼”̼,̼ ̼P̼G̼S̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼.̼
̼P̼G̼S̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼ỗ̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ù̼ ̼v̼à̼o̼.̼
̼”̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼3̼-̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼/̼t̼h̼á̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼ô̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼á̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼H̼ ̼Y̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼.

̼K̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼â̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼y̼ ̼d̼ư̼ợ̼c̼.̼

Post Views: 160

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.