Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼

Uncategorized

S𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟏/𝟑, 𝐭𝐫𝐚𝐨 đ𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐁𝐚́𝐨 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐥𝐚̃𝐧𝐡 đ𝐚̣𝐨 𝐓𝐫𝐚̣𝐦 𝐂𝐒𝐆𝐓 Đ𝐮̛́𝐜 𝐏𝐡𝐨̂̉ (𝐭𝐢̉𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̃𝐢) 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐧𝐚̣𝐧 𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐤𝐞̣𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚 𝐛𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐱𝐞 𝐭𝐚̉𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭.𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 đ𝐨́, 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟏𝟕𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟎/𝟑, 𝐭𝐚̣𝐢 𝐊𝐦 𝟏𝟏𝟐𝟒 +𝟗𝟓𝟎 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐐𝐋𝟏 𝐪𝐮𝐚 đ𝐞̀𝐨 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐞̂. Đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐨̂𝐧 𝐇𝐮̛𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 (𝐱𝐚̃ 𝐏𝐡𝐨̂̉ 𝐂𝐡𝐚̂𝐮, 𝐓𝐗. Đ𝐮̛́𝐜 𝐏𝐡𝐨̂̉) đ𝐚̃ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐯𝐮̣ 𝐓𝐍𝐆𝐓.

Đu dây xuống vực giải cứu 2 người mắc kẹt trong ca bin ở Quảng Ngãi 1

𝐋𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐧𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐮 𝐝𝐚̂𝐲 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐤𝐞̣𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚 𝐛𝐢𝐧 𝐱𝐞.𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧, 𝐱𝐞 𝐨̂ 𝐭𝐨̂ 𝐭𝐚̉𝐢 𝐁𝐊𝐒 𝟗𝟐𝐂-𝟎𝟕𝟕.𝟖𝟕 𝐝𝐨 𝐇𝐚̀ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐃𝐮̃𝐧𝐠 (𝐒𝐍 𝟏𝟗𝟕𝟎, 𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐨̂́𝐢 𝟒, 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧 𝐍𝐮́𝐢 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐮́𝐢 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡, 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦) đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐮̛̀ 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐦 𝐫𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜. 𝐓𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐜𝐨́ 𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 (𝐒𝐍 𝟏𝟗𝟕𝟖, 𝐭𝐫𝐮́ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠). 𝐊𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐦𝐚̂́𝐭 𝐥𝐚́𝐢, 𝐭𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐝𝐚̉𝐢 𝐡𝐨̣̂ 𝐥𝐚𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐫𝐨̛𝐢 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 Đ𝐨̂𝐧𝐠. 𝐕𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐱𝐞 𝐭𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐮́𝐩, 𝐡𝐚𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐱𝐞 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠, 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐤𝐞̣𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐜𝐚 𝐛𝐢𝐧 𝐱𝐞.

𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚́𝐨, 𝐓𝐫𝐚̣𝐦 𝐂𝐒𝐆𝐓 Đ𝐮̛́𝐜 𝐏𝐡𝐨̂̉ 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐓𝐗. Đ𝐮̛́𝐜 𝐏𝐡𝐨̂̉, 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐚̉𝐧𝐡 𝐬𝐚́𝐭 𝐏𝐂𝐂𝐂 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠, 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐮̛́𝐜 đ𝐞̂́𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠.

Đu dây xuống vực giải cứu 2 người mắc kẹt trong ca bin ở Quảng Ngãi 2

Đu dây xuống vực giải cứu 2 người mắc kẹt trong ca bin ở Quảng Ngãi 3

𝐗𝐞 𝐭𝐚̉𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐡𝐨̂́ 𝐬𝐚̂𝐮, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̂́𝐭 𝐯𝐚̉ đ𝐞̂̉ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐜𝐮̛́𝐮𝐃𝐨 𝐤𝐡𝐮 𝐯𝐮̛̣𝐜 𝐱𝐞 𝐭𝐚̉𝐢 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐫𝐨̛𝐢 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐡𝐨̂́ 𝐬𝐚̂𝐮, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐮 𝐝𝐚̂𝐲 𝐱𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐜𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠. 𝐒𝐚𝐮 đ𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚́ 𝐜𝐮̛̉𝐚 𝐱𝐞 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐤𝐞̣𝐭. Đ𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟕𝐡𝟑𝟎, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐜𝐮̛́𝐮 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐚 đ𝐢 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐮̛́𝐮.  Đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐧𝐚̣𝐧 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐮̛𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐛𝐢̣ 𝐥𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧

𝐗𝐄𝐌 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 :𝐓𝐢𝐧 𝐭𝐮̛́𝐜 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐡𝐨̂𝐦 𝐧𝐚𝐲 𝟏𝟏/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟐: 𝐕𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐱𝐞 𝐭𝐚̉𝐢, 𝟐 𝐧𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐞̂̀.

𝐕𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐱𝐞 𝐭𝐚̉𝐢, 𝟐 𝐧𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐢 𝐡𝐨̣𝐜 𝐯𝐞̂̀
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 11/3/2022 1
𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 – 𝐀̉𝐧𝐡: 𝐔𝐲𝐞̂𝐧 𝐂𝐡𝐚̂𝐮

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟕𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟎/𝟑, 𝐱𝐞 𝐭𝐚̉𝐢 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚̂̉𝐮 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐬𝐨̂́ 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 (𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐫𝐨̃ 𝐝𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐚̀𝐢 𝐱𝐞̂́) 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠 – 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐓𝐚̂𝐦, 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐋𝐨̣̂𝐜 đ𝐢 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐌𝐲̃, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐢. 𝐊𝐡𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 đ𝐢̣𝐚 𝐛𝐚̀𝐧 𝐱𝐚̃ 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠, 𝐱𝐞 𝐭𝐚̉𝐢 𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐱𝐞 đ𝐚̣𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝟐 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟐 𝐭𝐚̣𝐢 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠.

𝐂𝐮́ 𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐦𝐚̣𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟐 𝐧𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐨̛́𝐩 𝟗 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐱𝐞 đ𝐚̣𝐩 𝐯𝐚̆𝐧𝐠 𝐫𝐚 𝐱𝐚, 𝐱𝐞 𝐭𝐚̉𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐛𝐮𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛̣𝐚 đ𝐚̂̀𝐮. 𝐕𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟏 𝐡𝐨̣𝐜 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃, 𝐧𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐨̀𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐮̛𝐚 đ𝐢 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐜𝐮̛́𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠. Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐬𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐚𝐧 𝐡𝐨̣𝐜, 𝟐 𝐧𝐚𝐦 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐲 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐧𝐚̣𝐧.

𝐍𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚́𝐨, 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐱𝐚̃ 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐌𝐲̃ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦.

𝐗𝐄𝐌 𝐓𝐇𝐄̂𝐌 : 𝐗𝐞 𝐦𝐚́𝐲 𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐨̂ 𝐭𝐨̂ 𝐭𝐚̉𝐢, 𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 11/3/2022 2
𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 – 𝐀̉𝐧𝐡: 𝐕. 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧

𝐕𝐮̣ 𝐓𝐍𝐆𝐓 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟏𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟎/𝟑, 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐐𝐋𝟓𝟏 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐧𝐠𝐚̃ 𝟑, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐧, 𝐓𝐏 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐨̀𝐚, 𝐭𝐢̉𝐧𝐡 Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐢 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃.

𝐓𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐊𝐒 𝟕𝟐𝐒𝟐 – 𝟏𝟖𝟔𝟖 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐐𝐋𝟓𝟏 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̃ 𝐭𝐮̛ 𝐕𝐮̃𝐧𝐠 𝐓𝐚̀𝐮 – 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡. 𝐊𝐡𝐢 đ𝐞̂́𝐧 đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐱𝐚̉𝐲 𝐫𝐚 𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐨̂ 𝐭𝐨̂ 𝐭𝐚̉𝐢 đ𝐚𝐧𝐠 𝐥𝐮̛𝐮 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮. 𝐕𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 𝐠𝐢𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̃ 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 đ𝐚̀𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃. 𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐚̣𝐧 đ𝐚𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐥𝐮̛̣𝐜 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐏 𝐁𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐨̀𝐚 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐚 𝐥𝐚̀𝐦 𝐫𝐨̃.

𝐕𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐨̂ 𝐭𝐨̂ 𝐭𝐚̉𝐢, 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐢𝐞̂𝐧 đ𝐢 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 11/3/2022 3
𝐇𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐮̣ 𝐓𝐍𝐆𝐓 𝐭𝐚̣𝐢 𝐍𝐠𝐚̃ 𝐭𝐮̛ 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 – 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝟏 𝐧𝐚̣𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃

𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎/𝟑, 𝐭𝐫𝐚𝐨 đ𝐨̂̉𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐏𝐕, 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐡𝐮𝐲 Đ𝐨̣̂𝐢 𝐂𝐒𝐆𝐓 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐛𝐨̣̂ 𝐬𝐨̂́ 𝟔 (𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐂𝐒𝐆𝐓 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐚𝐧 𝐓𝐏 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢) 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, đ𝐨̛𝐧 𝐯𝐢̣ 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̣ 𝐥𝐲́ 𝐠𝐢𝐚̉𝐢 𝐪𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐯𝐮̣ 𝐓𝐍𝐆𝐓 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐠𝐚̃ 𝐭𝐮̛ 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 – 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠.

𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐯𝐚̀𝐨 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝟐𝐡𝟑𝟎 𝐬𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟎/𝟑, 𝐱𝐞 𝐨̂ 𝐭𝐨̂ 𝐭𝐚̉𝐢 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐁𝐊𝐒 𝟐𝟗𝐂 – 𝟓𝟗𝟑.𝟐𝟏 𝐝𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐒𝐲̃ Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 (𝐒𝐍 𝟏𝟗𝟖𝟓, 𝐭𝐫𝐮́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧 𝟏, 𝐱𝐚̃ 𝐏𝐡𝐮̀ 𝐋𝐮̛𝐮 𝐓𝐞̂́, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐌𝐲̃ Đ𝐮̛́𝐜, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢) đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧 đ𝐚̃ 𝐯𝐚 𝐜𝐡𝐚̣𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲 𝐁𝐒𝐊 𝟐𝟗𝐗𝟏 – 𝟎𝟎𝟓.𝟐𝟏 𝐝𝐨 𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 Đ. (𝐒𝐍 𝟐𝟎𝟎𝟎, 𝐭𝐫𝐮́ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐭𝐨̂̉ 𝟏, 𝐤𝐡𝐮 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̀, 𝐭𝐡𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̂́𝐧 𝐗𝐮𝐚̂𝐧 𝐌𝐚𝐢, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐲̃, 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢) đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐢𝐞̂̉𝐧.

𝐇𝐚̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐯𝐮̣ 𝐓𝐍𝐆𝐓 𝐤𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐚𝐧𝐡 Đ. 𝐭𝐮̛̉ 𝐯𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨̂̃, 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐮̛ 𝐡𝐨̉𝐧𝐠 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.