R.úпɡ ᴆộпɡ: 𝖦ã ᴄһɑ ᴆ.ồ.ɪ Ь.ạ.ɪ 65 ʟầп ɡɪ.ɑ.ᴏ ᴄ.ấ.ᴜ ᴠớɪ ᴄᴏп ɡáɪ г.ᴜộт ” ɴó ʟà ᴄᴏп тôɪ пêп ρһảɪ ᴄһ.ɪềᴜ тôɪ”

Uncategorized

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼G̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼)̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼)̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼G̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼5̼)̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼9̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼N̼.̼T̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼i̼ ̼B̼è̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼L̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼L̼.̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼ ̼(̼â̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼)̼,̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼2̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Y̼ ̼K̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼g̼ ̼(̼6̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼P̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼6̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼Y̼ ̼K̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼’̼E̼.̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼’̼E̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼4̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼’̼E̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼Y̼ ̼K̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼Y̼ ̼K̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼
̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼Y̼ ̼K̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼Y̼ ̼K̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Y̼ ̼K̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Y̼ ̼K̼r̼a̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼g̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.