T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼

Uncategorized

𝐆𝐚̂̀𝐧 𝟒 𝐧𝐚̆𝐦 𝐠𝐨𝐦 𝐠𝐨́𝐩, 𝐯𝐚𝐲 𝐦𝐮̛𝐨̛̣𝐧 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐧𝐡𝐨̉ 𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐛𝐨̂̃𝐧𝐠 đ𝐨̂̉ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛. 𝐆𝐢𝐚 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐧𝐞̂𝐧 𝟐 𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̣𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̛𝐧 đ𝐚𝐮.
𝐌𝐚̂́𝐲 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐪𝐮𝐚, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐥𝐮̣𝐩 𝐱𝐮̣𝐩 𝐜𝐮̉𝐚 𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧 𝐒𝐨̛𝐧 (𝐒𝐍 𝟏𝟗𝟔𝟎, 𝐭𝐡𝐨̂𝐧 𝐌𝐲̃ 𝐒𝐨̛𝐧, 𝐱𝐚̃ 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐌𝐲̃, 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧, 𝐇𝐚̀ 𝐓𝐢̃𝐧𝐡) 𝐭𝐡𝐢̉𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐱𝐨́𝐦 𝐫𝐚 𝐯𝐚̀𝐨 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐡𝐨̉𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐞 𝐭𝐢𝐧 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐮̉𝐚 𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐡𝐨̣ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣.

Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 1

Do không còn tiền để điều trị nên ông Sơn được vợ đưa về nhà để chăm sóc.
𝐂𝐨̀𝐧 𝐛𝐚̀ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐃𝐚̂̀𝐧 (𝐯𝐨̛̣ 𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧) 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̀𝐦 𝐠𝐢̀ 𝐜𝐮̛́ 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐯𝐚̀𝐨 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐫𝐚, 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐧𝐠𝐚̆́𝐧 𝐝𝐚̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 đ𝐚𝐧𝐠 𝐫𝐞̂𝐧 𝐫𝐢̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̛𝐧 đ𝐚𝐮.

𝐂𝐨̂́ 𝐠𝐚̣𝐭 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐠𝐨̀ 𝐦𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̆𝐧 𝐧𝐡𝐞𝐨, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐧𝐮̛̃ 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐧𝐠𝐡𝐞̣𝐧 𝐧𝐠𝐚̀𝐨 𝐧𝐨́𝐢: “𝐎̂𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐭𝐮̉𝐲 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐨̛̉ 𝐥𝐚̣𝐢 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐮̛̃𝐚, 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐧𝐚̀𝐲 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̛𝐧 đ𝐚𝐮, 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̂́𝐲 𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐞̂𝐮 𝐯𝐚𝐧 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐧𝐞́𝐧 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐚̣𝐲 𝐫𝐚 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢”.
Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 2

Mỗi ngày trôi qua, 2 ông cháu ông Sơn chỉ biết ôm nhau chống chọi với bệnh tật.
𝐁𝐚̀ 𝐃𝐚̂̀𝐧 𝐤𝐞̂̉, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚̂𝐧 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚, 𝐧𝐚̆𝐦 𝟏𝟗𝟖𝟐, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐧𝐠𝐮̃ 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐯𝐞̂̀ đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐨𝐦 đ𝐚̣𝐧. 𝐒𝐚𝐮 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̀, 𝐜𝐚̉ 𝟐 𝐜𝐨́ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚𝐮 𝟒 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨𝐧 (𝟑 𝐠𝐚́𝐢, 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐫𝐚𝐢).

𝐋𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐧𝐡 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝟏/𝟒 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐢́𝐧𝐡, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐡𝐚̆𝐧𝐠 𝐡𝐚́𝐢 đ𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚̀𝐨 𝐬𝐚̉𝐧 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭. 𝐓𝐮𝐲 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧, 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐡𝐚̣, 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐧𝐨̛𝐢 𝐦𝐚̉𝐧𝐡 đ𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐜𝐚̆̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐠𝐚̣̆𝐩 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 𝐡𝐚́𝐧 𝐧𝐞̂𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐭𝐞̂́ 𝐜𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐚́ 𝐠𝐢𝐚̉. 𝐃𝐮̀ 𝐜𝐨̂́ 𝐠𝐚̆́𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐚́𝐢 𝐜𝐨́ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐛𝐨̉ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐜𝐡𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐍𝐚𝐦 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂𝐧, 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐠𝐚̀𝐲.
Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 3

Bà Dần mắt ngấn lệ khi kể về hoàn cảnh gia đình.
𝐍𝐢𝐞̂̀𝐦 𝐡𝐲 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̀ 𝐝𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐨𝐧 𝐭𝐫𝐚𝐢 𝐮́𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐚𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 (𝐒𝐍 𝟏𝟗𝟗𝟒), 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡, 𝐬𝐢𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐨𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐁𝐚̉𝐨 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 (𝐒𝐍 𝟐𝟎𝟏𝟕) 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐚̂̀𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐥𝐚̣𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐚̀ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛̣ 𝐫𝐚 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐍𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂𝐧.

𝐆𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠 đ𝐞̀ 𝐥𝐞̂𝐧 𝐯𝐚𝐢 đ𝐨̂𝐢 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐁𝐚̉𝐨 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐜𝐨́ 𝐛𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐦𝐨̛̀, 𝐤𝐡𝐨́ 𝐭𝐡𝐨̛̉, 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̛𝐧 đ𝐚𝐮 𝐨̛̉ 𝐥𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛̣𝐜. 𝐂𝐡𝐚̆́𝐭 𝐠𝐨́𝐩, đ𝐮̛𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐮 đ𝐢 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐤𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐭𝐫𝐚, 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐭𝐚́ 𝐡𝐨̉𝐚 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐦𝐚̆́𝐜 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́𝐩.
Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 4

Căn bệnh cường giáp khiến Bảo Ngọc dù đã gần 5 tuổi nhưng chỉ mới mọc được 4 chiếc răng, mắt kém và thường xuyên lên cơn đau.

“𝐓𝐮̛̀ 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟕 đ𝐞̂́𝐧 𝐧𝐚𝐲, 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟐 𝐥𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐜𝐮̛́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 đ𝐮̛𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐮 đ𝐢 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐢 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 đ𝐞̂̉ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̣𝐜 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠. 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 đ𝐚̂̀𝐮, 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐛𝐨̂́ 𝐦𝐞̣ 𝐧𝐨́ 𝐜𝐨̀𝐧 𝐠𝐨𝐦 𝐠𝐨́𝐩 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐯𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐠𝐮̛̉𝐢 𝐯𝐞̂̀. 𝐍𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐭𝐮̛̀ 𝐤𝐡𝐢 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟐, 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐚̆𝐧 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐫𝐨̣ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣𝐢 𝐜𝐡𝐢 𝐩𝐡𝐢́ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐜𝐡𝐨 𝐁𝐚̉𝐨 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 đ𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐨 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐭𝐨̂𝐢 𝐥𝐨 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮”, 𝐛𝐚̀ 𝐃𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐮𝐚 𝐱𝐨́𝐭 𝐤𝐞̂̉.

𝐍𝐨̂̃𝐢 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐡𝐚̣𝐧𝐡, 𝐞́𝐨 𝐥𝐞 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 đ𝐨̂𝐢 𝐯𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐝𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐨̛̉ đ𝐨́, đ𝐚̂̀𝐮 𝟐𝟎𝟐𝟏, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐥𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̛𝐧 đ𝐚𝐮, 𝐧𝐠𝐚̂́𝐭 𝐱𝐢̉𝐮, 𝐜𝐮̛́ 𝐧𝐠𝐨̛̃ 𝐥𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐯𝐞̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐮̃ 𝐭𝐚́𝐢 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐧𝐞̂𝐧 𝐨̂𝐧𝐠 𝐨̛̉ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐚̂̀𝐦 𝐜𝐮̛̣. 𝐌𝐚̂́𝐲 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐠𝐚̂̀𝐧 đ𝐚̂𝐲, 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐜𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠, 𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐮̛𝐚 𝐫𝐚 𝐁𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐇𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̣𝐜 – 𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚́𝐮 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̆𝐦 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̃ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐜𝐚̆𝐧 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛ 𝐭𝐮̉𝐲 𝐠𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢.

Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 5

Từ khi ông Sơn đổ bệnh, Bảo Ngọc đã trễ hẹn tái khám nhiều tháng. Do không còn chi phí để điều trị ông Sơn cũng phải ra viện về nhà gồng mình với từng cơn đau.
𝐂𝐚̂̀𝐦 𝐭𝐨̛̀ 𝐠𝐢𝐚̂́𝐲 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐜𝐮̉𝐚 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐢̃ 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝐭𝐚𝐲, 𝐛𝐚̀ 𝐃𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐜𝐡𝐞̂́𝐭 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐧𝐨̂̃𝐢 𝐥𝐨 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐨 đ𝐮̛́𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐱𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐧𝐚𝐲 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡. 𝐂𝐨̂́ 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐱𝐨̛̉ 𝐜𝐡𝐨 𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐨̛̉ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧, 𝐤𝐡𝐢 𝐦𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 đ𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐚́𝐧 𝐡𝐞̂́𝐭, 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐭, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̀𝐧 𝐜𝐡𝐨̂̃ 𝐯𝐚𝐲 𝐦𝐮̛𝐨̛̣𝐧 𝐛𝐚̀ đ𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐮̛𝐚 𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̣𝐢 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨̛𝐧 đ𝐚𝐮.

“𝐎̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨̣𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐛𝐚𝐨 𝐥𝐚̂𝐮 𝐧𝐮̛̃𝐚, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐦𝐚̂́𝐲 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐁𝐚̉𝐨 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 đ𝐮̛𝐚 đ𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚, 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐚̣̆𝐧𝐠, 𝐛𝐨̂́ 𝐦𝐞̣ 𝐧𝐨́ 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐯𝐞̂̀ 𝐪𝐮𝐞̂. 𝐎̂𝐧𝐠 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐦𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐨̉𝐢 𝐜𝐡𝐨 đ𝐮̛́𝐚 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐭𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐬𝐞̃ 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐭 𝐤𝐡𝐨̉𝐢 𝐧𝐨̂̃𝐢 đ𝐚𝐮 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐭, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐫𝐨̂̀𝐢 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐬𝐞̃ 𝐫𝐚 𝐬𝐚𝐨 𝐧𝐮̛̃𝐚”, 𝐛𝐚̀ 𝐃𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐚𝐲 đ𝐚̆́𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐨̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐫𝐚 đ𝐢 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐜𝐮̛́ 𝐥𝐮́𝐜 𝐧𝐚̀𝐨.
Thương cảnh ông cháu nghèo bệnh tật đành ôm nhau ở nhà chờ chết - 6

Bà Dần gạt nước mắt khi kể về nguyện vọng của người chồng có thể ra đi bất cứ lúc nào.
𝐎̂𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 – 𝐂𝐡𝐮̉ 𝐭𝐢̣𝐜𝐡 𝐔𝐁𝐍𝐃 𝐱𝐚̃ 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐌𝐲̃ 𝐜𝐡𝐨 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭, 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡 𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐨́ 𝐤𝐡𝐚̆𝐧, 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐨̣̂ 𝐧𝐠𝐡𝐞̀𝐨 𝐨̛̉ đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠. 𝐌𝐚̣̆𝐜 𝐝𝐮̀ 𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐧𝐡, 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧, 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐚̂́𝐩 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐭, 𝐠𝐢𝐚̀ 𝐲𝐞̂́𝐮 𝐧𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨́ 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐭 𝐥𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐬𝐨̂́ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧.

“𝐌𝐨𝐧𝐠 𝐫𝐚̆̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚 𝐛𝐚́𝐨 𝐃𝐚̂𝐧 𝐭𝐫𝐢́, 𝐜𝐚́𝐜 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̉𝐨 𝐭𝐚̂𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲, 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐬𝐞̉ đ𝐞̂̉ 𝐨̂𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐁𝐚̉𝐨 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐢́ đ𝐞̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛̃𝐚 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡. 𝐎̂𝐧𝐠 𝐒𝐨̛𝐧 𝐭𝐡𝐢̀ đ𝐚̃ đ𝐚̀𝐧𝐡, 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚́𝐮 𝐛𝐞́ 𝐦𝐨̛́𝐢 𝟓 𝐭𝐮𝐨̂̉𝐢 đ𝐚̃ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐠𝐚́𝐧𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐭𝐚̣̂𝐭 𝐡𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐧𝐠𝐡𝐞̀𝐨 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐥𝐚̀ 𝐱𝐨́𝐭 𝐱𝐚”, 𝐨̂𝐧𝐠 𝐇𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐨́𝐢.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.