X̼Ó̼T̼ ̼X̼A̼ ̼S̼Á̼N̼G̼ ̼N̼A̼Y̼ ̼6̼/̼4̼

Uncategorized

C̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼á̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼.̼.̼ N̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼

̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ V̼ụ̼ ̼5̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼-̼ ̼1̼
V̼ụ̼ ̼5̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼-̼ ̼1̼

Vụ 5 nữ sinh đuối nước tử vong: Xé lòng nỗi đau nơi làng quê nghèo - 1

C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼h̼.̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼đ̼ỡ̼

̼B̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼4̼/̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼u̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼M̼ậ̼u̼ ̼K̼h̼ê̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼3̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼4̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼1̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼2̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼&̼C̼N̼C̼H̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼5̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼-̼ ̼2̼

Vụ 5 nữ sinh đuối nước tử vong: Xé lòng nỗi đau nơi làng quê nghèo - 2

B̼à̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼4̼/̼4̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼.̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼.̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼.̼,̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼u̼y̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼ử̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼D̼u̼y̼)̼.̼ C̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼  N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼.̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼5̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼-̼ ̼3̼

Vụ 5 nữ sinh đuối nước tử vong: Xé lòng nỗi đau nơi làng quê nghèo - 3

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼

̼“̼C̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼í̼c̼h̼ ̼P̼h̼.̼)̼ ̼g̼à̼o̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ố̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼ị̼.̼ ̼“̼C̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼b̼á̼c̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼T̼h̼.̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼5̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼.̼)̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼.̼ K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼r̼u̼n̼ ̼r̼u̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼m̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼é̼ ̼s̼â̼u̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼ ̼h̼a̼o̼ ̼g̼ầ̼y̼.̼

̼Νụ̼ ̼5̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼-̼ ̼4̼

Vụ 5 nữ sinh đuối nước tử vong: Xé lòng nỗi đau nơi làng quê nghèo - 4

C̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼)̼ ̼n̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼“̼T̼.̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼…̼”̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼o̼é̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ N̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼b̼ị̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼5̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼:̼ ̼X̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼-̼ ̼5̼

Vụ 5 nữ sinh đuối nước tử vong: Xé lòng nỗi đau nơi làng quê nghèo - 5

K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼

̼B̼à ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ự̼ ̼(̼8̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼T̼.̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ L̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ứ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ổ̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼m̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼u̼ơ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼h̼o̼á̼c̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼ự̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼Ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼H̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼o̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼H̼o̼á̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼w̼w̼w̼.̼b̼a̼o̼g̼i̼a̼o̼t̼h̼o̼n̼g̼.̼v̼n̼/̼v̼u̼-̼5̼-̼n̼u̼-̼s̼i̼n̼h̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼x̼e̼-̼l̼o̼n̼g̼-̼n̼o̼i̼-̼d̼a̼u̼-̼n̼o̼i̼-̼l̼a̼n̼g̼-̼q̼u̼e̼-̼n̼g̼h̼e̼o̼-̼d̼5̼.̼.̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.