X̼Ó̼T̼ ̼X̼A̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼1̼1̼/̼4̼ ̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼’̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼’̼

Uncategorized

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1 ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ T̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼ B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ố̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼T̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼ ̼u̼ ̼s̼ầ̼u̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼m̼u̼ố̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼à̼”̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼l̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼)̼.̼

Người thân khóc nghẹn giây phút 6 quan tài đưa về mai táng ảnh 9

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼x̼é̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ố̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ó̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ề̼n̼g̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ừ̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼”̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼á̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼O̼a̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼A̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼:̼

Người thân khóc nghẹn giây phút 6 quan tài đưa về mai táng ảnh 2

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼2̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼3̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼4̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ỗ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

Người thân khóc nghẹn giây phút 6 quan tài đưa về mai táng ảnh 7

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼5̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼7̼
̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

Người thân khóc nghẹn giây phút 6 quan tài đưa về mai táng ảnh 5

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼8̼
̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼9̼
̼B̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼0̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

Người thân khóc nghẹn giây phút 6 quan tài đưa về mai táng ảnh 6

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼1̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼á̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼1̼2̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼T̼

Vụ cháy 6 người chết: 'Nghe tiếng kêu nhưng không vào được'

̼V̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼:̼ ̼’̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼’̼
̼(̼P̼L̼O̼)̼-̼ ̼L̼ử̼a̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼á̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼k̼ẹ̼t̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.